Silanol CBI

Silanol CBI 为一种特殊有机化合物,是绿色环保的分散螯合稳定剂,可用作双氧水稳定剂及皂洗剂的主体具有螯合、分散及阻垢功能的产品。

产品性能

 

1. 优异的螯合、分散及阻垢之功能
       2.
具有极好的生物降解性
       3.
对双氧水有极其好的稳定作用
       4.
有极好的品质安定性
       5.
性能价格比优异
       6.
配伍性极佳
       7.
改善因纤维物理特性差异产生的染色横条
 

推荐用途

 

SILANOL CBI 建议用于双氧水漂白工艺中,可降低或消除由铁等离子催化双
    氧水分解而造成破洞的可能性。


    SILANOL CBI 可用于煮炼工艺中,提高煮炼织物的毛效和白度。


    SILANOL CBI 可用于染色工艺中,防止染料聚集,从而减少或消除染色疵点
    的生成并使色泽更加鲜艳。


    SILANOL CBI 可用于皂洗工艺中,可消除浮色和防止白底再沾污。


    SILANOL CBI 可用于清除染整设备中的积垢保证了纺织品的加工质量。